Импресум

Информации според § 5 TMG

Zentralrat der Makedonen in Deutschland e.V.
Mühlenstr. 8 a
14167 Berlin

Застапена од:
Robert Klenkoski
Goran Nikoloski
Robert Pirkovski

Регистрирана во:
Сојузна Република Германија
Судски регистер: Берлин
Регистарски број: VR 37938

Одговорни за содржината според § 55 Abs. 2 RStV:
Robert Klenkoski
Zentralrat der Makedonen in Deutschland e.V.
Mühlenstr. 8 a
14167 Berlin

Одговорност за содржината:

Содржината на нашите страници е создадена со големо внимание. Сепак, не можеме да прифатиме никаква одговорност за правилноста, комплетноста и актуелноста на содржината. Како давател на услуги, ние сме одговорни за сопствената содржина на овие страници во согласност со општиот закон во согласност со Дел 7 (1) од Германскиот закон за телемедија (§ 7 Abs.1 TMG). Според 8 до 10 TMG (§§ 8 bis 10 TMG), како давател на услуги, ние не сме обврзани да ги следиме пренесените или зачуваните информации од трети страни или да истражуваме околности што укажуваат на незаконска активност. Обврските за отстранување или блокирање на употребата на информации според општите закони остануваат неповредени. Сепак, одговорноста во врска со ова е можна само од моментот во кој стануваме свесни за одредена правна повреда. Веднаш штом ќе станеме свесни за вакви законски прекршувања, ние веднаш ќе ја отстраниме оваа содржина.

Одговорност за линкови

Нашата понуда содржи линкови кон надворешни вебсајтови на трети странки, врз чија содржина немаме никакво влијание. Оттаму, не сме одговорни за содржината на овие надворешни веб сајтови. Соодветниот провајдер или оператор на страниците е секогаш одговорен за содржината на поврзаните страници. Поврзаните страници се проверени за можни правни прекршувања во моментот на поврзување. Немаше никакви илегални содржини во мометнот кога овие страни беа поврзани. Меѓутоа, не е разумна постојана контрола на содржините на поврзаните страници без конкретен доказ за прекршување на законот. Доколку станеме свесни за било какви правни прекршувања, веднаш ќе ги отстраниме тие линкови.

Авторско право

Содржината и делата создадени од операторите на страниците на овие страници се предмет на германскиот закон за авторски права. Удвојување, обработка, дистрибуција или каква било форма на комерцијализација на ваков материјал надвор од опсегот на законот за авторско право бара претходна писмена согласност од неговиот автор или творец. Преземањата и копиите на оваа страница се дозволени само за приватна, некомерцијална употреба. Доколку содржината на оваа страница не е креирана од операторот, се применуваат авторските права на трети лица. Особено, содржината на трети лица е идентификувана како таква. Доколку сепак станете свесни за повреда на авторските права, ве молиме, информирајте не. Доколку станеме свесни за какви било прекршувања, ние веднаш ќе ја отстраниме таквата содржина.