Заштита на податоци

Подолу ве информираме за видот, обемот и целта на обработката на вашите лични податоци во врска со вашите горенаведени информации и вашето учество во нашите настани. Лични податоци се секоја информација која се однесува на идентификувано или физичко лице кое може да се идентификува.

Одговорно тело за обработка на податоци:

Одговорен за обработката на вашите лични податоци во смисла на Општата регулатива за заштита на податоците на ЕУ (GDPR) е Zentralrat der Makedonen in Deutschland e.V. – Mühlenstr. 8a, 14167 Berlin, телефон: +49 30 6098296-0, е-пошта: info@zentralratdermakedonen.de.

Обем, цел и времетраење на обработката на податоците:

Формулар за контакт

Ако сте го пополниле формуларот за контакт погоре, ние ќе ги обработиме податоците што ги давате за нашата работа и администрација во заедницата. Правната основа за ова е вашата согласност (член 6 став 1 буква а GDPR). Дополнително, ги користиме податоците за да испратиме информации за активностите на здружението на нашата заедница и членовите на здружението. Ова им служи на односите со јавноста и надворешното претставување на здружението, без кое не може да ги исполни своите статутарни цели (правна основа: член 6 став 1 буква ф GDPR).

Настани

Доколку, во врска со учество во настани, личните податоци не се потребни за исполнување на договор во кој е странка субјектот на податоците или за спроведување на преддоговорни мерки што се спроведуваат на барање на субјектот на податоците, но сепак се елементарен дел од учеството, член 6 (1) (ѓ) GDPR е правна основа за обработка на податоците. Во овие случаи наш интерес е ефективно спроведување на соодветниот настан и негово документирање за членовите на здружението. Инаку, правна основа за обработка на податоците за време на извршувањето на соодветниот настан е член 6 став 1 Писмо б) GDPR, доколку тоа се врши во рамките на договорните односи.

Билтен

Доколку сте се претплатиле на нашиот билтен, ќе ве информираме по е-пошта за новите понуди од нас. Нема да добивате повеќе од еден билтен неделно. Можете неформално да се спротивставите на користењето на вашата e-mail адреса за рекламни цели во секое време, без да направите други трошоци освен трошоците за пренос според основните тарифи. Оваа обработка на податоци се одвива врз основа на ваша согласност во согласност со член 6 став 1 Писмо GDPR. Ако ја отповикате вашата согласност за користење на вашата адреса за е-пошта за рекламни цели, ќе ја избришеме вашата адреса за е-пошта од нашата листа за дистрибуција на билтен. Како давател на технички услуги за испраќање на нашите е-пошта, ја користиме услугата на ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich (двата процесори во согласност со член 28 GDPR).

Донација

Доколку направите донација на нашето здружение, ќе го обработиме вашето име, адреса и детали за плаќање. Кога примаме плаќање, ги обработуваме и податоците што ни ги пренесува давателот на платежна услуга. Обработката се заснова на член 6 став 1 Писмо б GDPR. Ги чуваме овие податоци додека не се целосно решени сите меѓусебни побарувања од соодветниот договорен однос со вас и не истечат комерцијалните и даночните периоди на задржување на кои подлежиме.

Трансфер на трети лица

Вашите лични податоци ги пренесуваме на трети лица само ако сте дале експресна согласност за ова во согласност со член 6 став 1 клаузула 1 Писмо GDPR, ова е законски дозволено и во согласност со член 6 став 1 Писмо б GDPR за исполнување на договорниот однос е неопходен за вас и/или според чл. Член 6 Став 1 Писмо в GDPR постои законска обврска за преносот и/или преносот според член 6 став 1 Писмо f GDPR за заштита на легитимните интереси на здружението, како и да тврдите, остварувате или браните правни барања е неопходно и нема причина да се претпостави дека имате главен легитимен интерес да не ги откриете вашите податоци.

Вашите права:

Ги имате следните права во однос на личните податоци што ги обработуваме за вас:

a) Имате право да побарате потврда од нас за тоа дали обработуваме лични податоци кои се однесуваат на вас. Доколку е така, ќе ве информираме за личните податоци зачувани за вас и дополнителни информации во согласност со член 15 (1) и (2) GDPR.

b) Имате право веднаш да ги коригирате неточните лични податоци во врска со вас. Имајќи ги предвид целите на обработката, вие исто така имате право да побарате пополнување на нецелосни лични податоци – исто така преку дополнителна декларација.

c) Можете да побарате итно бришење на личните податоци што се однесуваат на вас под условите од член 17 став 1 GDPR, доколку нивната обработка не е потребна во согласност со член 17 став 3 GDPR.

d) Можете да побарате од нас да ја ограничиме обработката на вашите податоци доколку е исполнето едно од барањата од член 18 став 1 GDPR. Конкретно, можете да побарате ограничување наместо бришење.

e) Ќе ги известиме сите примачи на кои сме ги откриле вашите лични податоци за каква било корекција или бришење на вашите лични податоци и ограничување на обработката, освен ако тоа не се покаже невозможно или не вклучува непропорционален напор. Ќе ве информираме и за овие примачи доколку го побарате тоа.

f) Имате право да ги добивате личните податоци што ни ги дадовте во структуриран, вообичаен и машински читлив формат и можете да побарате да ги пренесеме овие податоци на друго одговорно лице без пречки, доколку тоа е технички возможно.

g) Доколку обработката на податоците се заснова на ваша согласност, имате право да ја повлечете согласноста во секое време. Отповикувањето на согласноста не влијае на законитоста на обработката на податоците што се одвивала до вашето отповикување.

h) ПРАВО НА ПРИГОВОР: ОД ПРИЧИНИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ВАШАТА ПОСЕБНА СОСТОЈБА, МОЖЕТЕ ДА СЕ ПРИГРИЖИТЕ ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ; Ова право на приговор постои во однос на обработката на податоците што се одвива врз основа на член 6 став 1 Писмо f DSGVO за заштита на легитимните интереси на наша страна или на трето лице, освен ако вашите интереси или основни права и слободи, кои бараат заштита на личните податоци, преовладуваат. Ако го искористите вашето право на приговор, ние повеќе нема да ги обработуваме податоците за кои станува збор, освен ако можеме да покажеме убедливи легитимни основи за обработка кои ги надминуваат вашите интереси, права и слободи, или дека обработката е неопходна за тврдење, остварување или одбрана на правни побарувања.

i) ВО СЛУЧАЈ ДА ГИ ОБРАБОТУВАМЕ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ДИРЕКТНО РЕКЛАМИРАЊЕ (на пр. БИЛТЕН), МОЖЕТЕ ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ ДА СЕ ПРИГРИЖИТЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ТАКВИ РЕКЛАМИ БЕЗ ЦЕЛИ ДА СЕ ОБРАБОТУВААТ.

j) Ако мислите дека обработката на вашите лични податоци го прекршува GDPR, можете да поднесете жалба до надзорен орган, особено во земјата-членка на вашето вообичаено живеење, вашето работно место или местото на наводното прекршување. Ова не исклучува други официјални или судски правни постапки.